top of page

הגדרות

במסגרת תקנון זה:

"אינטראקטיב ישראל" ו/או "החברה" – חברת אינטראקטיב ישראל שוקי הון בע"מ - בעלת האתר, לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה. אינטראקטיב ישראל הנה חברה בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות ומשווקת השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הייעוץ").


"לקוח שירות איתותים" – הינו כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו שחתם על הסכם שירות איתותים עם החברה.

"שירות איתותים" - מהות שירות האיתותים הינו מתן המלצת קניה ומכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים בישראל ובחו"ל, באמצעים טכנולוגיים שונים ובכלל זה, הודעות וואטסאפ למכשיר הנייד של מנוי השירות. במסגרת מתן השירות, המנוי יקבל הודעת איתות בטלפון הנייד באמצעות תכנת הוואטסאפ, ובה הנתונים הבאים: טיקר הנייר, מחיר נוכחי של הנייר, איתות חיובי או שלילי, מחיר יציאה מומלץ מהעסקה ומחיר סגירה מומלץ בהפסד מקסימלי. 

השירות שאינו אישי ואינו מותאם לצרכיו הייחודיים של הלקוח. כמו כן, החוק אוסר על החברה לספק שירות איתותים לבעלי תיקי ההשקעות המנוהלים ע"י אינטראקטיב ישראל. 


"המידע באתר" - כל המידע המצוי באתר שירות איתותים של החברה, לרבות ידיעות, מודעות, פרסומות, הפניות וקישורים מהאתר, טקסטים למיניהם, תמונות ואיורים, נתונים פיננסיים וגרפים, גרפיקה, יישומי תוכנה וחומר אשר הגישה אליו נעשית באמצעות האתר.

כללי

 1. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע, כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך בשירות איתותים ויהווה, יחד עם הסכם שירות איתותים שעליו חתמת, את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

 3. שימוש בשירות איתותים על ידך מעיד על הסכמתך החד משמעית לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירותים הכלולים בו והמוצגים בו, לכל מטרה שהיא.

 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, תנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

 5. תנאים אלה חלים על השימוש באתר שירות איתותים של החברה ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 6. כל המידע המצוי באתר, לרבות טקסטים, תמונות, מידע פיננסי, גרפיקה, לוגו החברה, יישומי תוכנה, וכדומה הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת של החברה. האתר והתוכן והמידע המופיע בו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל.

שירות איתותים

 1. שירותי האיתותים אינם שירות אישי המכוון ו/או מתחשב ו/או מותאם בנתוני ובצרכיו האישיים של הלקוח הפרטני, והם ניתנים ומיועדים לכלל הלקוחות המנויים בשירות האיתותים של החברה, אשר בחרו קבלת שירות זה. שירות האיתותים הנו שירות אחיד הניתן במקביל למספר רב של לקוחות, בו זמנית. כנגזרת מכך, שירותי האיתותים אינם מהווים תחליף לשיווק השקעות המתחשב בצרכיו האישים של הלקוח. 

 2. החברה לא רשאית לספק ללקוח שירותי שיווק וניהול אישיים.

 3. הלקוח יהא האחראי הבלעדי לכל החלטת השקעה (או היעדר השקעה), אשר תתקבל על ידו במסגרת שירות האיתותים, ובכלל. כך, הלקוח יהא אחראי באופן בלעדי לבדיקת כדאיות השקעה כזו או אחרת, עלויות הכרוכות בהשקעה, היבטי המיסוי השונים וכיו"ב. יודגש בהקשר זה, כי החברה ומי מטעמה, אינם מספקים שירות פרטני בהיבטי מיסוי מכל סוג שהוא, ומומלץ ללקוח כי יקבל ייעוץ מקצועי בקשר להשלכות מס אפשריות בטרם התקשרותו בהסכם זה ובטרם יבצע השקעות בשוק ההון.  

 4. שירותי האיתותים המסופקים על ידי החברה רלוונטי לנקודת הזמן הספציפית שבה הוא סופק והחברה אינה חייבת במעקב ו/או בעדכון האיתות ו/או מתחייבת כי האיתות יניב רווח או ימנע הפסד. כך, החברה אינה מתחייבת כי תעקוב אחר כדאיות החזקה בנייר ערך או הנכס הפיננסי שלגביו ניתן שירות איתות, לאחר מתן השירות.   

 5. החברה אינה מתחייבת לשלמות הנתונים ו/או המידע המסופקים במסגרת שירותי האיתותים, נכונותם ודיוקם או לכל השמטה, אי דיוק בנתונים המסופקים בשירותי האיתותים, והסתמכות על הנתונים הניתנים במסגרת שירותי האיתותים אינה מהווה אימות לאישור נכונותם ודיוקם.    

 6. שירותי האיתותים מסופקים באמצעים טכנולוגיים. הלקוח מאשר ומקבל על עצמו את כל הסיכונים שנובעים מקבלת שירות זה באמצעים טכנולוגיים ובכלל זה, סיכונים הנובעים מתקשורת סלולארית ו/או אינטרנטית, ולרבות מטעויות במסירה, תקלות בקווי תקשורת, שיבוש מסרים. אשר על כן, הלקוח לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ומי מטעמה באשר לטיב האמצעים הטכנולוגיים ו/או בקשר עם כל מחדל ו/או מעשה הנוגע ו/או הנובע משימוש באמצעים טכנולוגיים אלו והכל בכפוף לחובות החברה כלפי לקוחותיה לפי כל דין.    

 7. הנתונים הנדרשים לחברה לצורך בירור האם הלקוח מתאים לקבלת שירותי האיתותים הנו כמפורט בשאלון ללקוח אשר הלקוח מילא במסגרת התקשרותו מול החברה, והלקוח מאשר את נכונות המידע שסימן בשאלון. יחד עם זאת יובהר בשנית, החברה אינה מתחייבת כי שירותי האיתותים יניבו רווח או ימנעו הפסד וכי האחריות הבלעדית לכל החלטת השקעה (או היעדר השקעה), אשר תתקבל על ידי הלקוח, הנה באחריותו  הבלעדית, כמפורט בסעיף 9 לעיל. 

 8. לפחות אחת לשנה תפנה החברה ללקוח באמצעות תכתובת המייל שהלקוח מסר או באמצעות אמצעי טכנולוגי אחר, ותברר עם הלקוח האם ישנו עדכון באשר למצבו הפיננסי ופרטי הזיהוי שלו. במידה וחל שינוי שכזה במהלך תקופת ההתקשרות, ידאג הלקוח לעדכן את החברה בכך וללא דיחוי. 

 9. מדיניות פרטיות: ידוע ללקוח והוא מאשר בהסכמתו על הסכם זה, כי פרטיו ונתוניו יוחזקו במאגרי המידע של החברה וחברות הקשורות עמה עבורו ומטעמו. עוד ידוע ללקוח, כי חובת הסודיות המוטלת על החברה ועובדיה באשר לנתוניו, כפופה לחובותיהם למסירת מידע לפי דין. כמו כן, החברה מתחייבת לא להעביר לצד ג' פרטי כרטיסי האשראי כפי שנמסרו לה ע"י הלקוח.

 10. החברה הנה משווקת השקעות כהגדרת מונח זה בחוק הייעוץ. נכון למועד הסכם זה, לחברה זיקה כהגדרת מונח זה בחוק הייעוץ, לנכסים הפיננסיים הבאים: 

 1. אינטראקטיב ישראל (2B) 25/75, מס' קרן: 5109525; 

 2. אינטראקטיב ישראל (4A) אחזקות בעלי עניין, מס' קרן: 5104799; 

 3. אינטראקטיב ישראל 1A))(!) 10/90, מס' קרן: 5107743; 

 4. אינטראקטיב ישראל (OA) אג"ח ללא מניות, מס קרן 5119805;

 5. אינטראקטיב (4C) טכנולוגיה ישראל Stock Picking , מס קרן 5131362;

 6. אינטראקטיב (4C) אנרגיה ירוקה ישראל – ארה"ב  ישראל, מס קרן 5132014;

 7. אינטראקטיב ישראל (A1) נבחרת AA-A, מס קרן 5132113;

 8. אינטראקטיב ישראל (D4) מניות חדשנות רפואית, מס קרן 5132816;

 9. אינטראקטיב ישראל (D4) תיק מניות חו"ל, מס קרן 5132824;

 10. אינטראקטיב ישראל (B2) 20/80, מספר קרן 5133178

יובהר, כי רשימת הנכסים הפיננסיים להם יש לחברה זיקה ופירוט אודות פרופיל החשיפה, כמתואר לעיל, תתעדכן מעת לעת באתר החברה www.inter-inv.co.il

11. מענה לצורך שאלות הנוגעות להסכם זה יינתן בכתובת המייל: signals@inter-inv.co.il.

 

12. המנוי לשירות איתותים הינו חודשי ומתחדש אוטומטית אחת לחודש עד להודעת סיום ההתקשרות מצד אחד מהצדדים:

12.1 החברה תהא זכאית להודיע על סיום ההתקשרות מול הלקוח, בהודעה מוקדמת בת 10 ימים עובר לסיום מתן השירות. 

12.2 הלקוח יהא רשאי להודיע על סיום ההתקשרות מול החברה, בהודעה בכתב לחברה בכתובת המייל signals@inter-inv.co.il, והחידוש האוטומטי החודשי ייפסק בחודש העוקב.   

 

13. הודעות מצד הלקוח לחברה ימסרו לכתובת מייל signals@inter-inv.co.il. הודעות מצד החברה ללקוח באשר לנושאים הנוגעים לשירות איתותים יימסרו ללקוח בכתובת מייל שימלא הלקוח בתהליך התקשרות בהסכם שירות איתותים.   

 

14. ההסכם אינו מוגבל בזמן והוא יעמוד בתוקפו עד להודעת סיום ההתקשרות מצד אחד מהצדדים, כמפורט בהסכם שירות האיתותים.


 

15. ידוע ללקוח והוא מאשר בהסכמתו על הסכם זה, כי פרטיו ונתוניו יוחזקו במאגרי המידע של החברה ובהתאם למדיניות הפרטיות של החברה, למטרת ניהול מערך שירות האיתותים. ידוע ללקוח כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע וכי מסירת המידע נעשית מרצונו החופשי ושהחברה תהא רשאית להעביר את המידע לחברות הקשורות עמה למטרת ניהול המידע. עוד ידוע ללקוח, כי חובת הסודיות המוטלת על החברה ועובדיה באשר לנתוניו, כפופה לחובותיהם למסירת מידע לפי דין.

bottom of page